Go to the profile of Yuliya Kunitskaya

Yuliya Kunitskaya

PhD student, Belarusian State University

More About Yuliya Kunitskaya

Research Interest
  • Biophysics
FEBS Constituent Society
  • Ukraine (UBS)
Other Expertise/Interests
  • Grant writing